Termékek

JELENLEG NEM IGÉNYELHETŐ.

Kik igényelhetnek Új Széchenyi Forgóeszköz Hitelt? Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikro*-, kis**- és közép-vállalkozások.

Támogatásra jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult.
Részletek

*Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a kettőmillió eurónak megfelelő forint összeget.

**Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a tízmillió eurónak megfelelő forint összeget.

Hol lehet a támogatásban részesíthető projekteket megvalósítani? Azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására Magyarország területén, a közép-magyarországi régión kívül kerül sor.
Milyen projektcélok támogathatóak? Gazdasági tevékenység elindításához és tevékenység bővítéshez kapcsolódó forgóeszköz finanszírozások. Pl.:

készletek bővítése,
új munkaerő alkalmazása,
a nyújtott szolgáltatások bővítése,
új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
új termék kialakítása,
új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
új gazdasági tevékenység beindítása.

Beruházási és a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott projekten belül a forgóeszköz finanszírozás aránya nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 30%-át.
Mekkora lehet a hitelösszeg? 1-50 millió forint
Mi a hitel devizaneme? A hitel kizárólag forint alapon vehető igénybe.
Milyen kamatozással számíthatunk a hiteltermékek esetében? 5,5-6,5%
Milyen futamidővel igényelhetőek a hitelek? 36 hónap
Szükséges önerő a projektekhez? Forgóeszközhitel esetében az önerőre vonatkozó elvárás minimum 10%.
Lehet türelmi időt igényelni? Forgóeszközhitel esetében nincs rá mód.
Milyen biztosítékokat kell nyújtani? A Társaság által elfogadott biztosítékok: óvadék, vételi jog, ingatlan jelzálog, zálogjog ingóságon, jogokon és követeléseken, árbevétel engedményezés, állami vagy Európai Uniós forrásból nyert vissza nem térítendő támogatás, készfizető kezességvállalás
Részletek

A Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak a 100-170 %-át a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében. Legkisebb arányú fedezet nyújtására az óvadéki betéttel, bankgaranciával vagy értékpapír biztosítékkal fedezett hitelek esetén van szükség. Az ingatlan fedezetek képezik a biztosítékok középső kategóriáját, ahol az ingatlan hitelbiztosítéki értékének a függvényében már nő a fedezetségi elvárás. A legmagasabb fedezetségi arány az ingóságok (termelő eszközök, gépek, járművek) és az egyéb kiegészítő biztosítékok (kezesség, követelés engedményezés, vagyont terhelő jelzálog jog) esetén szükséges.

Milyen díjak és költségek merülnek fel? Tranzakciós díj: 50.000 forint, mely magában foglalja a hitel elbírálásával és folyósításával összefüggő valamennyi szolgáltatásának és költségének ellenértékét (pl.: hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, szerződésmódosítási díj, stb.)

A Tranzakciós díj a szerződéskötést megelőzően fizetendő. Elutasított hitelkérelem esetében a Társaság nem számít fel tranzakciós díjat.
Részletek

Társaságunktól igényelhető minősítéshez, fedezetértékeléshez kapcsolódó szolgáltatások:

Tulajdoni lap lekérés
- nem hiteles tulajdoni lap:1.000 Ft
- e-hiteles tulajdoni lap: 3.600 Ft
- térképmásolat: 2.400 Ft
- cégkivonat lekérés: 2.000 Ft

Továbbhárított költségek:
Az ügyfelet terhelik a hitel elbírálásával, szerződéskötéssel kapcsolatos értékbecslői, közjegyzői, ügyvédi és földhivatali eljárási költségek.

Késedelmes illetve nem fizetés esetén jelentkező bruttó késedelmi kamat és díj:
az ügyleti kamaton felül évi 6%.

Felszólítási díj:
8.000 Ft/db

Végrehajtási - és behajtási eljárással kapcsolatos költségek:
A felmerülés arányában kerülnek felszámításra.

Támogatásból kizártak köre: Nem hitelezhetőek azok az ügyfelek:
Részletek

amelyek ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljrás van folyamatban, és/vagy amelyeknek kiegyenlítetlen lejárt köztatozása van (kivéve, ha az adóhatóság számukra fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)

amelyek a hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkeznek

amelyekről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis adatot szolgáltatott

amelyekkel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el

amelyekkel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá akik, vagy amelyek a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségüket nem teljesítették.

amelyek az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesültek, illetve részesülnének csekély összegű (de minimis) támogatásban

Támogatásból kizárt felhasználások:
Részletek

A Társaság nem helyezhet ki hitelt az alábbi célú felhasználásokra:

a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására

fennálló hitel finanszírozására

üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve

a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására

közúti-, vasúti-, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazatban működő vállalkozások támogatására

turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése;

olyan vállalkozások számára, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki

mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez és marketingjéhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások számára

exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására