Termékek

JELENLEG NEM IGÉNYELHETŐ.

Kik igényelhetik a Kombinált Mikrohitelt? Kik lehetnek a támogatás kedvezményezettjei? Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozások.

Támogatásra jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult.

Az adott naptári évben a Kedvezményezett, valamint partner-, vagy kapcsolt vállalkozása csak egyszer részesíthető Támogatásban.

A fenti feltételnek való megfelelés vizsgálatánál a pályázat beadásának időpontja az irányadó, nem a támogatási döntés dátuma.
Hol lehet a támogatásban részesíthető projekteket megvalósítani? A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a közép-magyarországi régión kívül elhelyezkedő projektek támogathatók. A projekt célja a székhelyen, a telephelyen vagy a fióktelepen valósulhat meg (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint).

A projektek csak a nem vidékies településeken támogathatóak, amelyek listáját GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. sz. melléklete tartalmazza (a www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalról tölthető le).

A közép-magyarországi Régión belül a pályázat 2012. április 2-án felfüggesztésre került.
Milyen projektcélok támogathatóak? Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás

Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzés

Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése

Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével)
Mekkora lehet a hitelösszeg és mekkora a vissza nem térítendő támogatás (VNT)? 1-20 millió forint
1-10 millió forint
Részletek

A hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű VNT-nek a KMH (GOP) VNT program keretében való megítélésével együtt nyújtható a Kedvezményezett számára.

A VNT, a hitel, illetve a Kedvezményezett által biztosított legalább 10%-os önerő együttesen képezi a pályázati projektértéket.

A VNT, maximális mértéke a pályázati projektérték

Mi a hitel devizaneme? A hitel kizárólag forint alapon vehető igénybe.
Milyen kamatozással számíthatunk a hiteltermékek esetében? 5-9% között, az adósminősítés és a fedezetek függvényében.
Milyen futamidővel igényelhetőek a hitelek? Maximum 120 hónap.
Szükséges önerő a projektekhez? A Pályázati Projektérték legalább 10%-a, amely rendelkezésre állását a Hitel igénylésekor a Kedvezményezettnek igazolnia kell.

Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás.
Lehet türelmi időt igényelni? Maximum 24 hónapot (szerződéskötéstől számítva).
Mennyi időn belül kell a felhasználni a hitelt és a támogatás, valamint mikor kell elszámolni a projekttel? Hitelfelvevő a projekt megvalósítását a projekt megkezdésétől, illetve a Hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül köteles befejezni.

A projekt pénzügyi elszámolásának (a záró kifizetési igénylés benyújtásának) határideje: a projekt befejezésétől számított 90 naptári nap.
Milyen biztosítékokat kell nyújtani? A Társaság által elfogadott biztosítékok: óvadék, vételi jog, ingatlan jelzálog, zálogjog ingóságon, jogokon és követeléseken, árbevétel engedményezés, készfizető kezességvállalás.
Részletek

A Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak a 100-170 %-át a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében. Legkisebb arányú fedezet nyújtására az óvadéki betéttel, bankgaranciával vagy értékpapír biztosítékkal fedezett hitelek esetén van szükség. Az ingatlan fedezetek képezik a biztosítékok középső kategóriáját, ahol az ingatlan hitelbiztosítéki értékének a függvényében már nő a fedezetségi elvárás. A legmagasabb fedezetségi arány az ingóságok (termelő eszközök, gépek, járművek) és az egyéb kiegészítő biztosítékok (kezesség, követelés engedményezés, vagyont terhelő jelzálog jog) esetén szükséges.

Milyen díjak és költségek merülnek fel? A tranzakciós bruttó díj összege:
36 hónapnál hosszabb futamidő esetén 50.000,- Ft;
12 hónaptól 36 hónapig terjedő futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 3%-a;
12 hónap alatti futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 5%-a,

A tranzakciós díj a szerződéskötést megelőzően fizetendő. Elutasított hitelkérelem esetében, illetve a VNT-vel kapcsolatos tevékenységért a Társaság nem számít fel tranzakciós díjat.
Részletek

Társaságunktól igényelhető minősítéshez, fedezetértékeléshez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

Tulajdoni lap lekérés:
nem hiteles tulajdoni lap: 1.000 Ft
e-hiteles tulajdoni lap: 3.600 Ft
Térképmásolat: 2.400 Ft
Cégkivonat lekérés: 2.000 Ft

Előtörlesztési díj:
a projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a,
a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a.

Továbbhárított költségek:
Az ügyfelet terhelik a hitel elbírálásával, szerződéskötéssel kapcsolatos értékbecslői, közjegyzői, ügyvédi és földhivatali eljárási költségek.

Késedelmes illetve nem fizetés esetén jelentkező bruttó késedelmi kamat és díj:
az ügyleti kamaton felül évi 6%.

Végrehajtási - és behajtási eljárással kapcsolatos költségek:
A felmerülés arányában kerülnek felszámításra.

Támogatásból kizártak köre: Nem hitelezhetőek azok az ügyfelek:
Részletek

amelyek ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljrás van folyamatban, és/vagy amelyeknek kiegyenlítetlen lejárt köztatozása van (kivéve, ha az adóhatóság számukra fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)

amelyek a hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkeznek

amelyekről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis adatot szolgáltatott

amelyekkel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el

amelyekkel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá akik, vagy amelyek a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségüket nem teljesítették.

amelyek az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesültek, illetve részesülnének csekély összegű (de minimis) támogatásban

Támogatásból kizárt felhasználások: Részletek

A Társaság nem helyezhet ki hitelt az alábbi célú felhasználásokra:

a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására

fennálló hitel finanszírozására

üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve

a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására

közúti-, vasúti-, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazatban működő vállalkozások támogatására

turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése;

olyan vállalkozások számára, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki

mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez és marketingjéhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások számára

exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására